Biblia nás uisťuje, že existuje niečo ako súdny deň, ktorý je ďaleko bližšie, ako si to väčšina ľudí uvedomuje! Asi päť storočí pred Kristom bol súdny deň, aspoň obrazným spôsobom. Tretia kapitola Izaiáša odhaľuje, že Jehova sa postavil, aby obvinil a odsúdil tých zlých medzi jeho ľudom. 13. verš hovorí: Jehova povstal, aby vzniesol žalobu, aby vyniesol rozsudok nad národmi.” Kto boli konkrétne ľudia, ktorých Boh súdil? Nasledujúci verš vysvetľuje: “Jehova začína súd so staršími a kniežatami svojho ľudu.” Kresťanský spisovateľ Jakub varoval, že len málo z vás by sa malo stať učiteľmi ‘s vedomím, že dostaneme prísnejší súd’. Súdny deň je nevyhnutný pre kresťanských učiteľov – najmä pre tých, ktorí sa chvália, že sú ‘pravými kresťanmi’!

Prečo Boh odstránil svoju podporu z Jeruzalema, ako sa uvádza v Izaiášovi 3: 1? Pretože: “‘Spálili ste vinicu’, obviňuje ich, ‘vo vašich domoch sú veci, ktoré ste ukradli chudobným. Ako sa opovažujete utláčať môj ľud a drviť chudobných na prach’? vyhlasuje Zvrchovaný Pán, Jehova vojsk.” – Izaiáš 3:14, 15 Ale nielen ľudia sú pod Božím súdom. Jehova hovorí: Sionské dcéry sú pyšné,“ hovorí Jehova, „vykračujú si so zdvihnutou hlavou, hádžu koketné pohľady, ich chôdza je zvodná, retiazky na nohách im cinkajú. Preto Jehova raní hlavu sionských dcér chrastami.” – Izaiáš 3:16, 17.

Pred zvážením akejkoľvek modernej paralely zvážme veľmi krátku štvrtú kapitolu – nezabúdajme, že keď bol pôvodne napísaný Izaiáš a každá ďalšia malá kniha v Biblii, nebola rozdelená do kapitol, ani neboli očíslované verše. Systém číslovania je neoceniteľnou pomôckou pri hľadaní konkrétnych textov, ale rozdelenia kapitol môžu byť trochu svojvoľné. V tejto súvislosti hovorí Izaiáš 4: 1: V ten deň sa sedem žien chopí jedného muža a povedia: „Budeme jesť vlastný chlieb a samy sa budeme šatiť, len nech môžeme nosiť tvoje meno, aby sme sa zbavili hanby.“

‘V ten deň’ je pokračovaním súdu, ktorý vyšiel v podobe meča a spustošenia Jeruzalema. Sedem žien, ktoré ovdoveli po zabití mužov katovým mečom, žiada túto veľmi neobvyklú skutočnosť – postarať sa o seba aj v manželskom stave. Aké veľmi neobvyklé! Normálne usporiadanie v manželstve je také, že manžel sa postará o manželku – alebo v tomto prípade manželky. Ako sa to má potom chápať? Je to zjavne veľmi symbolické, pretože v ten deň chytí jedného muža iba sedem žien. To je mystifikujúce – pokiaľ si neprečítame nasledujúci verš, ktorý hovorí: V ten deň bude všetko, čo dá Jehova vypučať, nádherné a slávne a ovocie krajiny bude pre prežijúcich z Izraela pýchou a radosťou. Kto zostane na Sione a v Jeruzaleme – každý v Jeruzaleme zapísaný pre život, bude nazvaný svätý.”

Potom, čo Nabuchodonozor zničil Jeruzalem a zrovnal Jehovov chrám so zemou, odvliekli pozostalých s reťazami do Babylonu. Jeremiáš, ktorý sa tiež nachádzal v obkľúčenom meste, však uviedol, že babylonský kráľ po sebe zanechal niekoľko v ruinách Jeruzalema. To, že zostali v troskách, však mohol byť horší trest ako vysťahovanie do Babylonu. Izaiášovo proroctvo sa vtedy určite nesplnilo. Tí šťastní, ktorí prežili, neboli svätí, ani neboli odmenení Bohom. Naplnenie proroctva súvisí s duchovným Sionom. Tí, čo po vykonaní Jehovovho súdu zostanú v Jeruzaleme, sú svätí – to znamená vyvolení, ktorí sa stanú trvalými kameňmi v meste Nový Jeruzalem, čo znamená Kristovo kráľovstvo.

Čo so siedmimi ženami, ktoré sa v ten deň chytili jedného muža? Možno je dôležitejšia otázka – kto je ten jediný muž, ktorého sa chytia? Po vzkriesení Krista bola prvou osobou, ktorá ho videla, Mária, ktorá išla k hrobu smútiť. Pôvodne si ho pomýlila so záhradníkom a pýtala sa ho, kam vzal telo. Potom sa Ježiš zjavil a nazval jej meno, pravdepodobne pomocou jeho rozpoznateľného hlasu a skloňovania, v tom okamihu užasnutá žena zvolala: ‘Učiteľ!’ Potom však Ježiš odpovedal: “Nedrž ma, ešte som nevystúpil k Otcovi. Choď však k mojim bratom a povedz im: ‚Vystupujem k svojmu Otcovi a vášmu Otcovi a k svojmu Bohu a vášmu Bohu.‘“ – Ján 20:17.

V pravý čas v budúcnosti zostúpi Učiteľ-Ježiš dole. Potom bude prijateľné, aby sa jeho učeníci ‘prilipli k nemu’. ‘Mužom’, ktorého sa týchto sedem žien drží, nie je nikto iný ako Ježiš Kristus vo svojom slávnom prejave – v jeho parúzii. A sedem žien zodpovedá múdrym pannám z Ježišovho podobenstva. Strážna Veža má pravdu. Číslo sedem predstavuje nebeskú dokonalosť. Sedem žien, ktoré sú na zemi, predstavujú celú skupinu tých zvyšných pomazaných, mužov aj žien, ktorí spolu s mŕtvymi, ktorí ožívajú pri prvom vzkriesení, vytvoria úplnú Kristovu nevestu – skutočne nebeskú dokonalosť! Potom je dokončené Božie tajomstvo.

Najskôr však príde ich poníženie. Už sa nebudú chváliť tým, že sú Jehovovým čistým ľudom. Záverečné verše krátkej štvrtej kapitoly hovoria: Keď Jehova duchom súdu a ohňa zmyje nečistotu sionských dcér a vypláchne z Jeruzalema krviprelievanie, potom nad celým vrchom Sion a nad miestom zhromaždení Jehova stvorí oblak dymu vo dne a jasný ohnivý plameň v noci. Nad všetkou tou slávou bude ochranný prístrešok. A bude tam stánok, ktorý poskytne tieň pred horúčavou dňa a úkryt a útočisko pred búrkou a dažďom.” – Izaiáš 4:4-6.

Keď Mojžiš dostal od Boha pokyn, aby vystúpil na vrchol hory Sinaj, zostúpil mu v ústrety. Celá hora bola obklopená ohňom a dymom a zem sa triasla. Zvuky trúb vychádzali z neviditeľného, ​​a keď Jehova zostupoval, ich zvuk silnel. Už pred touto úžasnou podívanou, ktorá viedla k úcte, Boh vyviedol Izraelitov z Egypta s viditeľným mrakom cez deň a ohnivým stĺpom v noci. Izaiášovo proroctvo má spojiť druhý príchod Ježiša Krista s príležitosťou, keď Jehova zostúpil a bol zjavný nad Izraelom. ‘Duch zhorenia’ pohltí pozemskú organizáciu a zlých otrokov, ktorí ju skazili. Komentár Strážnej Veže k štvrtej kapitole Izaiáša tvrdí, že sionské dcéry už boli očistené:

Všimnite si, že najskôr prichádza očistenie, až potom požehnanie. To sa v dnešnej dobe už splnilo. V roku 1919 sa pomazaný ostatok pokorne podrobil zušľachťovaniu a Jehova „umyl“ ich nečistotu. Odvtedy sa „veľký zástup“ iných oviec nechal očistiť Jehovom. Takto očistení boli ostatok a ich spoločníci požehnaní – Jehova ich vzal do svojej ochrannej starostlivosti. Bude zázračne brániť horúčave prenasledovania alebo búrkam opozície, ktoré na nich doľahnú. Chráni ich však, akoby nad nimi vztýčil „búdku pre tieň a úkryt pred dažďovou búrkou“. Ako?

Zvážte toto: Niektoré z najsilnejších vlád v histórii zakázali kazateľskú prácu svedkov Jehovových alebo sa ich pokúsili úplne eliminovať. Svedkovia však zostali pevní a bez prestania kázali! Prečo neboli mocné národy schopné zastaviť činnosť tejto relatívne malej a zdanlivo bezbrannej skupiny ľudí? Pretože Jehova umiestnil svojich čistých služobníkov do „ochranného stánku“, ktorý žiadny človek nemôže zbúrať!

Napriek márnosti Strážnej veže sa jedna z najmocnejších vlád v histórii, konkrétne Rusko, nedávno zbavila organizovanej prítomnosti Jehovových svedkov. Vedúci Orgán by si to mal vziať k srdcu. Tí, ktorí sa chvália, by to mali považovať za predzvesť budúcich vecí, keď Jehova vstane, aby ich obvinil duchom súdu a duchom zhorenia. Keď sa teraz vrátime k Izaiášovi 3: 14–15, aby sme si lepšie uvedomili, prečo Boh obviňuje starších a kniežatá zo spálenia vinice a krádeže majetku, ktorý sa nachádza v ich domoch, po celý čas ponižovať tváre svojho ľudu do prachu, rozumej, to je presne to, čo vodcovia Jehovových svedkov urobili. Nezobrali si stavby majetkov, za ktoré nezaplatili verní kresťania, ktorí chceli vo svojich komunitách krásny dom uctievania? A prečo boli tieto sály kráľovstva zatvorené a predávané ako obyčajné nehnuteľnosti? Pretože kniežatá z Bételu ich mohli a nikto im nemôže zabrániť. Aby svoj hriech zavŕšili, ukradli ich poníženým a postavili si veľký palác na vidieku v New Yorku, ďaleko od zločinu a moru mesta.

Ešte poburujúcejšie je, že pod rúškom totálne prehnanej odstávky COVID19 Riadiaci Orgán vyhlásil, že je hlúpe a nebezpečné vychádzať na verejnosť s hlásaním dobrých správ! A že príliš nebezpečné na to, aby sme sa stretávali aj v sálach kráľovstva. Vlastnými rukami vypálili vinicu. Aké pravdivé sú úvodné slová zvitku Izaiáša: Počujte, nebesia, počúvaj, zem, lebo toto hovorí Jehova: „Vychoval som synov, ale oni sa proti mne vzbúrili. Býk pozná svojho majiteľa a osol jasle svojho pána, ale Izrael ma nepozná, môj ľud sa nespráva rozumne.“ Beda hriešnemu národu, ľudu zaťaženému vinou, plemenu zločincov, skazeným synom! Opustili Jehovu, pohrdli Svätým Izraela, obrátili sa k nemu chrbtom.” – Izaiáš 1:2-4. Presne ako to predpovedal kresťanský prorok: a keďže zaprú aj majiteľa, ktorý ich kúpil, privedú na seba rýchle zničenie.” Jehovovi skutočne nezostáva nič iné, len založiť oheň a nechať ho zhorieť! Čo zostane, bude skutočne úžasné – nádherné!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com