„Boli ste povolaní k jedinej nádeji“ – Efezanom 4:4

 
 

Žiaľ, väčšina z tých, ktorí vyjadrujú úprimný záujem pripojiť sa k nám ako našim bratom, sa prichytí skôr v hľadaní náboženstva ako vzťahu. Tí z nás, ktorí spoznali a milovali nášho Pána Ježiša Krista, sú „zakorenení a založení na základe“ tohto vzťahu, nie doktrín alebo učenia akejkoľvek náboženskej organizácie. Namiesto toho, aby sme potrebovali súbor doktrín, ktoré treba prijať, a pravidiel, ktoré treba dodržiavať, nás vedie predovšetkým láska, konkrétne naša láska k Ježišovi. (Efezanom 3:17) Učíme sa milovať tým, že pozorujeme príklad svojho Pána. Ježiš bol podnecovaný svojou láskou k nám a prejavoval lásku príkladným spôsobom.

 

V celom Pavlovom liste bratom v Efeze zdôrazňoval potrebu dôkladne pochopiť posvätné tajomstvá a úplne poznať Kristovu lásku. Pochopenie týchto vecí je dôležité, ak máme byť Božími deťmi. Ako apoštol Pavol mal právomoc učiť Kristových učeníkov o ich nádeji a prostredníctvom zjavenia si dal tieto veci vysvetliť, aby sa s nami mohol o toto poznanie podeliť. (Efezanom 3:1–4) Takto vysvetľuje Pavol našu nádej, ktorú mu zjavil svätý duch: „V iných pokoleniach nebolo toto tajomstvo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené jeho svätému apoštolov a prorokov duchom, totiž aby ľudia z národov maliv spojení s Kristom Ježišom a prostredníctvom dobrého posolstva buďte spoludedičmi a spoluúdmi tela a máte s nami účasť na zasľúbení .” (Ef 3,5-6)

 

Členovia CCJW (Kresťanskej kongregácie Jehovových svedkov) nepochybne odpovedia: „Toto je nádej len pre pár vyvolených a vyvolených, zatiaľ čo nádej pre veľkú väčšinu ľudstva je mať život tu na zemi prostredníctvom vzkriesenia v r. fyzické telo užívajúce si život ako poddaný Ježišovej vlády“. Do tej miery je toto vyhlásenie technicky správne, ale je zavádzajúce. Znamená to, že jednotlivec nemá v tejto záležitosti žiadnu kontrolu ani slovo. Návrh je taký, že už od narodenia je vhodné chovať nádej na fyzický život tu na zemi, pokiaľ jedného dňa nezažijeme zjavenie od svätého ducha, ktoré nám umožní začať prežívať nádej, ktorú Pavol vložil pre Kristových učeníkov.

 

Ako „pomazaný“ člen CCJW s istotou hovorím: nikto, kto sa hlási k „pomazaniu“, nemal žiadne zjavenie od svätého ducha, ako to naznačuje. V skutočnosti spôsob, akým na tejto stránke jasne vysvetľujem prijatie našej nádeje, je presný spôsob, akým sme to až do tohto bodu robili my všetci, ktorí sme „členmi tela“ . Ak nejaký „pomazaný“ člen kongregácie tvrdí, že mu Boh povedal, že bol špeciálne vybraný, aby prijal túto nádej, vyzývam ho, aby porozprával svoju skúsenosť. Ako sa im zjavil Boží anjel? Ako znel hlas, ktorý počuli? Každá osoba, ktorá v tomto čase prijala zjavenie od Boha, by mala konať a podeliť sa oň so zborom. Som si celkom istý, že ani jeden člen „riadiaceho zboru“

 

Až do tej miery, že si nás Boh nevyberá preto, že sme výnimoční, ale my sme výnimoční, pretože Boh si nás vybral. Prečo by si nás Boh vybral? Pretože na „dobré správy“ reagujeme priaznivo. Čo je to vlastne tá „dobrá správa“ ? Môžeme „byť spoludedičmi a spoluúdmi tela a spoluúčastníkmi (apoštolmi) zasľúbenia“. (Efezanom 3:6) K dnešnému dňu len asi 20 000 členov CCJW vyhlasuje, že porozumeli dobrému posolstvu a v súčasnosti sa usilujú o túto nádej.

 

Bohužiaľ, niektorí z týchto jednotlivcov sú len hlúpi ľudia, ktorí si myslia, že sú výnimoční. Iní sú viac než šťastní, že skrývajú dobré posolstvo pred svojimi spoluveriacimi. Niektorí hovoria, že Boh sa nám rozhodol zjaviť nádej tým, že nám pomôže pochopiť význam týchto Písiem, čo naznačuje, že nie je na nás, aby sme to vysvetľovali iným, ale je na Bohu, aby im túto nádej zjavil. Niektorí zachádzajú tak ďaleko, že rozumejú, ak jasne vysvetlíme našu nádej, potom ju každý prijme a od Krista po Armagedon môže mať túto nádej celkovo len 144 000 ľudí. Takéto uvažovanie je telesné a prekrútené. Akpred Armagedonom bude len 144 000 ľudí, ktorí dokážu úspešne prijať túto nádej, potom by sme nenaliehali na ľudí, aby toto číslo čo najrýchlejšie doplnili? Naozaj by sme chceli oddialiť zriadenie Božieho Kráľovstva? Nie je to Satanov cieľ?

 

Vždy je dôležité, aby sme pozorne skúmali Božie Slovo, aby sme sa uistili, že presne rozumieme tomu, čo je pravda. Skutočnosť, že ste tu, ukazuje, že ste nepochybne rozpoznali, že Strážna veža sa mýli v určitých prorockých interpretáciách. Mnohí, ktorí tak robia, často cítia potrebu prísť s vlastným súkromným výkladom Písma a posvätných tajomstiev Kráľovstva. prečo? Možno je to preto, že prijali celé svoje chápanie založené na učení vytlačenom v Strážnej veži a nie na tom, čo bolo napísané v Písmach. Ak však bolo naše chápanie postavené na Písmach, budeme schopní identifikovať, kde boli falošnými učiteľmi prekrútené alebo nesprávne aplikované.

 

Väčšina z nás, ak nie všetci, sa stala obeťou presvedčivých vysvetlení falošných učiteľov. Aby sme boli spravodliví, väčšina z tých, ktorí učia tieto falošné doktríny a interpretácie, sú v skutočnosti obeťami samotných falošných učiteľov. Namiesto toho, aby sme zahodili všetky vedomosti o posvätných tajomstvách Kráľovstva, ktoré sme získali počas rokov, keď sme boli učeníkmi nášho Pána Ježiša Krista, mali by sme pozorne preskúmať Písmo, aby sme presne videli, čo je pravda. Ako apoštol nabádal: „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné na učenie, karhanie, na nápravu vecí . (2. Timotejovi 3:16)

 

Články na tejto stránke sa už venovali témam: či bude alebo nebude Kristova prítomnosť neviditeľná * , bolo Kráľovstvo založené v roku 1914 ** , či dnes žije generácia spojená s rokom 1914, ktorá nám umožňuje určiť, kedy začne veľké súženie # , a ak prvé vzkriesenie už začalo ## . Pochopenie pravdy z Písma o týchto témach znamená, že učenie Strážnej veže súvisiace s rokmi 1914, 1919 a ktorýmkoľvek iným rokom je úplný nezmysel a nemá žiadny základ v Písme. Azda najdôležitejším dátumom, ktorý má významný vplyv na naše chápanie, je rok 1935.

 

Strážna veža učí, že každý, kto vyjadril vieru v Krista od roku 33 do roku 1935, mal nebeskú nádej a každý, kto sa stal učeníkom po roku 1935, mal pozemskú nádej, s výnimkou niekoľkých výnimočných jedincov, ktorí boli vyvolení pre nebeskú nádej. Jedným z dôvodov tohto záveru je to, že vo všetkých spisoch apoštolov a učeníkov z prvého storočia nie je absolútne žiadny náznak, že by nejaký učeník nášho Pána mal pozemskú nádej. Všetci hľadali nebeskú odmenu v Kráľovstve. To bol ich cieľ, ako je jasne uvedené vo všetkých Písmach, a nemožno to spochybniť. Toto učenie sústredené okolo roku 1935 treba spochybniť. Existujú dve triedy alebo skupiny Kristových učeníkov? Kto sú tie „iné ovce“, a kto sú tí „vyvolení“ ? (Ján 10:16; Marek 13:27)

 

Na začiatok prvú skupinu, „iné ovce“, možno ľahko identifikovať v Písme. Strážna veža začína doktrínou, že existujú dve skupiny učeníkov, a drží sa tohto výrazu, ktorý Ježiš vyslovil pri jednej a jedinej príležitosti. V skutočnosti Ježišove slová v Jánovi 10:16 sú jediným a jediným prípadom, kedy sa výraz „iné ovce“ nachádza v celej Biblii. Pochopiť, koho mal Ježiš na mysli, keď spomenul „iné ovce“, je také jednoduché, ako úprimne preskúmať kontext. Ježiš hovoril ku konfrontačnej skupine Židov. Jeho jednoduchý výraz prezrádzal, že do svojho ovčinca privedie Nežidov alebo „iné ovce“ ako učeníkov.

 

Všimnite si len niekoľko výrazov, ktoré Pavol používa pri opise toho, ako sa „iné ovce“ spájajú so židovskými, aby vytvorili jedno zjednotené zhromaždenie Kristových oviec: „ten, ktorý stvoril dve skupiny jednou“ , „aby sa dve skupiny v spojenie so sebou v jedno“ , „skrze neho máme my, oba národy, voľný prístup k Otcovi“ , „už nie ste cudzinci a cudzinci, ale ste spoluobčania“ . (Efezanom 2:14-19) Presne ako Ježiš povedal: „budú počúvať môj hlas a stanú sa jedným stádom“ . Pochopenie, koho mal Ježiš na mysli, keď povedal „iné ovce“, menovite to, že pohania sa pridajú k Židom v Ježišovom ovčinci, nemá vôbec žiadny význam v otázke, či existujú alebo neexistujú dve skupiny učeníkov s dvoma rôznymi nádejami, ale skôr jasne chápeme, že „iné ovce“ boli len odkazom. k začleneniu pohanov medzi Kristových učeníkov. Akékoľvek významné úsilie vynaložené na preštudovanie tohto bodu dodá váhu jasnému vysvetleniu uvedenému v týchto dvoch odsekoch.

 

Ježiš povedal: „Nebol som poslaný k nikomu okrem stratených oviec z domu Izraela. (Matúš 15:24) Toto boli ľudia, ktorí dostali prvú príležitosť nasledovať Ježiša a prijať Božie pozvanie stať sa jeho adoptívnymi deťmi. To bola nová nádej vložená pred izraelský národ, na ktorú ich Ján začal pripravovať. Ježiš povedal: „Odo dní Jána Krstiteľa až doteraz je nebeské kráľovstvo cieľom, ku ktorému sa ľudia tlačia, a tí, ktorí sa tlačia vpred, sa ho zmocňujú.(Matúš 11:12) Nádej byť súčasťou tejto správy však nebolo možné plne prijať, kým nebol obetovaný Ježišov život. Možno to vidieť na skutočnosti, že aj keď bol Ján možno najspravodlivejší muž, aký kedy žil, nešťastné načasovanie jeho smrti by mu zabránilo stať sa členom tejto administratívy. Ježiš vysvetlil: „Medzi tými, ktorí sa narodili zo žien, nepovstal nikto väčší ako Ján Krstiteľ, ale menší človek v nebeskom Kráľovstve je väčší ako on“. (Matúš 11:11)

 

Niektorí predložia argument, že Ježiš hovoril o spravodlivých mužoch ako Abrahám a konkrétne povedal, že budú „v nebeskom kráľovstve“ . (Matúš 8:11) Aby sme však presne porozumeli Písmam, musíme sa na ne pozerať ako na celok, a nie sústrediť sa tunelovým videním na konkrétne výrazy a snažiť sa získať hĺbku poznania. Aby sme boli spravodliví, Ježiš to povedal, no je dôležité mať na pamäti, že keď je ustanovené Kráľovstvo, každý žijúci v nebi a na zemi môže byť presne opísaný ako „v Kráľovstve“ . Je teda dôležité položiť si otázku, kto bude súčasťou administratívy „vládnuť ako králi“ a kto zdedí výhody tejto vlády ako poddaní Kráľovstva? (Zjavenie 5:10)

 

Keď sa Ježiš rozprával s Nikodémom, duchovným vodcom a učiteľom židovského ľudu, zdôrazňoval potrebu podstúpiť prerod z fyzickej existencie na duchovný život. Povedal, že toto je požiadavka byť súčasťou administratívy: „Veru, hovorím vám: Ak sa niekto nenarodí z vody a ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. (Ján 3:3) Pri inej príležitosti Ježiš vysvetlil, ako v nás začne pôsobiť svätý duch, keď prijmeme túto novú duchovnú nádej. Hovorí nám: „Ak je niekto smädný, nech príde ku mne a napije sa. Kto vo mňa verí, tak ako hovorí Písmo: ‚Hlboko z neho potečú prúdy živej vody.‘“ Ján vysvetľuje, čo Ježiš povedal:“Toto povedal o duchu, ktorého mali prijať tí, čo v neho uverili, lebo ešte nebolo ducha, lebo Ježiš ešte nebol oslávený.” (Ján 7:37–39) Ako nám Ján jasne hovorí, „už sa chystali prijať“ ducha, ale ešte ho neprijali. Prečo nie? Ján odpovedá, „pretože Ježiš ešte nebol oslávený“.

 

Predtým, ako mohli jeho učeníci prijať ducha, musel Ježiš najprv vystúpiť do neba a dostať ducha od svojho Otca, aby ho potom mohol rozdávať svojim učeníkom. Peter pri prvej príležitosti, keď bol daný duch, vysvetlil: „Pretože bol vyvýšený na pravicu Božiu a prijal zasľúbeného svätého ducha od Otca, vylial, čo vidíte a počujete. (Skutky 2:33) Zatiaľ čo verní ľudia a proroci mali v minulosti Božieho ducha, tento dar ducha bol jedinečný. Dokonca aj apoštoli pred touto príležitosťou mali schopnosť robiť zázraky a vyháňať démonov pomocou svätého ducha. To, čo tu dostali, však bolo iné.

 

Pavol vysvetľuje, aký je rozdiel medzi prijatým duchom: „Dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v tomto duchu voláme: „Abba, Otče! a znova „Boh poslal ducha svojho Syna do našich sŕdc a ono volá: „Abba, Otče!“ Takže už nie si otrok, ale syn; a ak syn, tak aj ty si dedičom skrze Boha.“(Rimanom 8:15; Galaťanom 4:6–7) Ako oslovujete Boha? Ako tvojho otca, alebo ho nazývaš Jehova? Svätý duch nás povzbudzuje, aby sme ho oslovovali ako svojho otca a prijali rodinný vzťah s ním a Ježišom. Prijímate toto pozvanie alebo ho odmietate? Koľko detí oslovuje svojich rodičov menom? V koľkých zo všetkých zaznamenaných modlitieb Ježiš oslovil Boha svojím menom Jehova? Duch, ktorého dostávame ako Ježišovi učeníci, je teda „predbežným znakom nášho dedičstva“ , umožňuje nám prijať Boha ako nášho otca a Pána Ježiša Krista ako nášho brata. (Efezanom 1:14)

 

Pavol vo svojom liste Hebrejom vysvetlil, že to bola Ježišova obeta, ktorá nám umožňuje prijať túto novú nádej. Povedal: „Máme odvahu vstúpiť do svätyne Ježišovou krvou, ktorú nám otvoril ako novú a živú cestu cez oponu, čiže svoje telo“ . (Hebrejom 10:19–20) Vhodným symbolom bolo, že vo chvíli, keď Kristus zomrel , „sa opona svätyne roztrhla na dve časti, zhora nadol“ . (Marek 15:38) Až po jeho smrti mohli Boží služobníci prijať nádej, že vstúpia do toho najsvätejšieho, čo je v samotnom nebi.

 

Keď Ježiš zaviedol túto novú nádej pre svojich učeníkov, že budú súčasťou Kráľovstva, predstavoval pre niektorých svojich učeníkov aj sekundárnu nádej, že budú poddanými tohto Kráľovstva? Nie, neurobil. Nebolo by potrebné, aby Ježiš zavádzal nádej pre Židov, že sa stanú poddanými tohto Kráľovstva, pretože to bola nádej, ktorú v súčasnosti držali. Zamyslite sa nad tým, prečo hľadali Mesiáša. Bolo to preto, že túžili žiť ako poddaní pod jeho správou. Dokonca aj keď Ježiš zomrel a bol vzkriesený, jeho učeníci sa stále držali svojej starej nádeje a pýtali sa: „Pane, obnovuješ v tomto čase kráľovstvo Izraelu?“ (Skutky 1:6) Nebola to nová nádej, ale skôr to bola nádej každého služobníka Božieho od Able až po Jána Krstiteľa.

 

Tí, ktorí nasledovali Ježiša, si našli čas, aby plne pochopili výsadu, ktorú im Ježiš dáva. Pri jednej príležitosti Peter pochopil, koľko Ježiš očakáva od svojich učeníkov, a tak sa spýtal Ježiša, aká bude odmena. Ježiš povedal: „Veru, hovorím vám, že pri znovustvorení, keď Syn človeka zasadne na svoj slávny trón, vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na 12 trónov a budete súdiť 12 kmeňov Izraela. (Matúš 19:28) Toto je „jediná nádej“ predložená tým, ktorí „nasledovali“ Ježiša. Pavol napísal: „Je jedno telo a jeden duch, ako ste boli povolaní k jedinej nádejisvojho povolania; jeden Pán, jedna viera, jeden krst; jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými a skrze všetkých a vo všetkých“. (Efezanom 4:4–6) Peter povedal učeníkom, že sú „vyvolená rasa, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud na zvláštne vlastníctvo“ . (1. Petra 2:9) V Zjavení, ktoré dostal Ján, videl, že sa stanú „kráľovstvom a kňazmi nášho Boha a budú vládnuť ako králi (správne preložené na alebo na ) zemou“. (Zjavenie 5:10) Tiež by mali nádej, že budú súčasťou „prvého vzkriesenia“ , kde „budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním vládnuť ako králi 1000 rokov“.(Zjavenie 20:4-5)

 

Takúto nádhernú nádej však nemožno dosiahnuť bez námahy. Ježiš povedal: „Naozaj, od každého, komu bolo veľa dané, sa bude veľa žiadať, a od toho, kto má veľa na starosti, sa od neho žiadalo viac. (Lukáš 12:48) To platí o všetkých, ktorí spoznali Ježiša a súhlasili s tým, že sa stanú jeho učeníkmi. Ježišovi učeníci sú často označovaní ako „vyvolení“ a v skutočnosti sa nemôžeme stať Ježišovým učeníkom, „pokiaľ nás náš Otec nepritiahne“ k Ježišovi. Ježiš však zdôraznil, že „pozvaných je veľa, ale málo vyvolených“. (Lukáš 18:7; Matúš 22:14) Keď prídeme k Ježišovi, musíme ho počúvať a robiť, čo od nás žiada. Napomína nás „najprv si sadnite a vypočítajte náklady“ a stanovuje“Môžeš si byť istý, že ani jeden z vás, kto sa nerozlúči so všetkým, čo má, nemôže byť mojím učeníkom.” (Lukáš 14:28, 33) Ježiš má mimoriadne vysoké očakávania a nároky na každého, kto sa stane jedným z jeho učeníkov, a je to tak správne.

 

V tomto bode by sme mohli dospieť k rozumnému záveru. Akonáhle Ježiš ponúkol pozvanie stať sa jeho učeníkmi, najprv Židom a potom celému ľudstvu, vznikli dve skupiny ľudí. Po prvé, tí, ktorí prijímajú Ježišovo pozvanie a súhlasia s tým, že sa stanú jeho učeníkmi, a po druhé tí, ktorí nie. Akú nádej majú tí, ktorí nesúhlasili s tým, aby sa stali Ježišovými učeníkmi? Nebola by to presne tá istá nádej, ktorú dnes prijíma CCJW, byť vzkriesený ako poddaný Božieho Kráľovstva na zemi? Ježiš jasne povedal, že každý, kto žil a zomrel, bude vzkriesený, ako sme pre nás zaznamenali v Jánovi 5:28, 29.

 

Hoci za posledných dvetisíc rokov mnohé milióny, alebo možno miliardy, vyznávali vieru v Krista a prijali nálepku „kresťan“, je pochybné, že mnohí z nich skutočne spoznali nášho Pána s presným poznaním, súhlasili s tým, že ho budú poslúchať a nasledovať ho ako jeden z jeho učeníkov. Dnes je ťažké nájsť spojenie s ostatnými členmi Kristovho tela. Mnohí učeníci majú rôzne presvedčenie a vnímanie pravdy považujú za narážku. Koľko Božích vyvolených je dnes na zemi?

 

Zjavenie dané Jánovi v kapitolách 7 a 14 opisuje vyvolených ako 144 000. Vynára sa otázka, či je číslo 144 000 doslovné alebo symbolické? Čaká náš Otec, aby zapečatil presne 144 000 synov, aby sa pripojili ku Kristovi, kým sa jeho Kráľovstvo dostane k moci? Zjavenie je symbolická kniha a kontext siedmej kapitoly opisuje dvanásť symbolických kmeňov, z ktorých všetky obsahujú symbolických 12 000 členov. Je rozumné, aby sa symbolických 12 000 vynásobilo symbolickými 12, aby sme dostali doslovných 144 000? Možno a možno nie, mohla to byť a bola diskutovanou otázkou. Prečo sú negatívne časy negatívom pozitívne? Niekedy sú veci mätúce a potrebujeme, aby nám ich Ježiš vysvetlil. Čo vieme s istotou je, že 144,“Je veľa pozvaných, ale málo vyvolených.” (Matúš 22:14)

 

Kto sú teda členovia „veľkého zástupu“? Podľa CCJW je „veľký zástup“ spomínaný v Zjavení 7:9 synonymom „iných oviec“ v Jánovi 10:16. Zameriavajú sa na tieto odkazy, aby podporili dvojakú nádej pre Ježišových učeníkov. Správna interpretácia presnej identity „veľkého davu“ nie je v tejto chvíli úplne jasná. Niektorí argumentujú (celkom presvedčivo), že „veľký zástup“ (alebo „veľký zástup“) je jednoducho víziou zostávajúcich členov 144 000 na zemi v čase, keď začína Kristova prítomnosť. Vieme však, že na Zemi budú ľudia, ktorí nie sú súčasťou 144 000, ktorí prežijú Armagedon. Bude tam veľký zástup preživších. Či už teda „veľký zástup“ predstavuje Krista

 

Ako už bolo povedané, keďže Ježiš rozšíril pozvanie stať sa jeho učeníkmi, celé ľudstvo by sa dalo rozdeliť do dvoch skupín: tí, ktorí prijímajú dobré posolstvo, sa stávajú jeho učeníkmi a tí, ktorí nie. Zjavenie je proroctvom o budúcom čase, konkrétne o ‚druhom, keď sa zjaví Ježiš‘. V tom čase všetci, ktorí prijali Ježišovo pozvanie, budú spečatení. Keď sa to stane, nikto iný nebude vzatý „z ľudstva ako prvotina Bohu“. (Zjavenie 14:4) Zjavne v tom čase dostanú všetci ľudia na zemi na výber: budú žiť spravodlivo a činiť pokánie zo svojich hriechov a podriadiť sa Ježišovi, alebo odmietnuť. Zdá sa, že budú mnohí, ktorí prijmú Kristovu autoritu, aby mohli byť príjemcami jeho láskyplnej ochrany a vyslobodenia až do konca tohto systému, a budú mať výsadu prežiť Armagedon a stať sa poddanými Božieho Kráľovstva pod Kristovou vládou.

 

Ako môžeme vedieť, či sa dnes tvorí „veľký zástup“ ? Biblia jasne hovorí o „veľkom zástupe“: „To sú tí, ktorí vychádzajú z veľkého súženia“ . Môžeme teda s istotou povedať, že nikto z roku 1935 nebol súčasťou „veľkého zástupu“ , pretože nikto, kto bol pokrstený v roku 1935, už na konci budúceho súženia nebude nažive. Pokiaľ ide o jednotlivcov dnes; mohli byť členmi „veľkého zástupu“ len vtedy, ak za ich života príde „veľké súženie“ a oni z neho „vyjdú“ . Nikto z nás, ktorí čakajú na svojho Pána, určite nemôže smelo vyhlásiť, že niekto je v tomto čase členom „veľkého zástupu“, a to z jednoduchého dôvodu, že nikto z nás nemôže povedať, kedy sa začne „veľké súženie“ . (Zjavenie 7:9-14)

 

Akú nádej by teda mali mať Boží služobníci, duchovný život ako jeden z Kristových bratov alebo život na zemi ako poddaný jeho Kráľovstva? Zakaždým, keď Ježiš niekoho pozval, aby sa stal jedným z jeho učeníkov, vždy mu to bolo predložené ako voľba. V skutočnosti nás Ježiš prosil, aby sme ‚spočítali náklady‘ a rozhodli sa. (Lukáš 14:28) Napriek tomu, kým Ježiš predstavil prijatie tohto života ako cieľ, Satan sa prostredníctvom svojich zástupcov neustále pokúša odobrať našu nádej tým, ktorí ju budú počuť. Ježiš ich rázne odsúdil slovami: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, pretože zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo sami nevchádzate a ani tým, čo sú na ceste, nedovolíte vojsť. ” (Matúš 23:13) Ježiš nás nabádal:“Majte oči otvorené a dávajte si pozor na kvas farizejov.” (Matúš 16:6) Každý, kto dnes vyznáva, že je vodcom alebo učiteľom Kristových bratov, no oni sami nesúhlasili s presadzovaním tohto cieľa, alebo ktokoľvek, kto bráni jednotlivcovi alebo skupine prijať túto nádej, by bol paralelným porovnaním presne ako tí farizeji, pred ktorými nás náš Pán osobitne varoval.

 

Keď vezmeme do úvahy vysoké štandardy, ktoré Ježiš stanovil pre tých, ktorí sa mali stať jeho učeníkmi, očividne nie každý by mal na to, aby sledoval Kráľovstvo ako svoj cieľ. Prenasledovanie Kráľovstva je v Písme prirovnané k účasti na dlhom a ťažkom preteku, akým je maratón. (2. Timotejovi 4:7; 1. Korinťanom 9:24–27) Rovnako ako mnohí ľudia majú rôzne obmedzenia, ktoré im bránia dokončiť maratón, rovnako nie každý sa môže stať Ježišovým učeníkom.

 

Snáď najlepší komentár na túto tému na stránkach Strážnej veže napísal Fred Franz v roku 1952. Zatiaľ čo v posledných rokoch bratia zahalili našu nádej akýmsi mystickým povolaním, ktorému nikto nerozumie ani ho nemôže spochybniť, vtedy boli naši bratia oveľa rozumnejšie a dopredu s tým, ako prijali svoju nádej. Odpoveď na otázku „Ako možno určiť, či patrí k pomazanej triede, a preto by mal mať účasť na symboloch Pamätnej slávnosti?“ Brat Franz vo svojom závere napísal:

“Takže, zdá sa, že potom, čo ste preskúmali otázku času, vlastníctvo Božieho ducha, jeho zaobchádzanie s vami, potom musíte vziať do úvahy: “Aké sú moje skutočné, úprimné, úprimné nádeje v tejto veci?” Potom sa rozhodnete o svojej pozícii; nikto iný nemôže za teba rozhodnúť. Rozhodnite sa, či máte konzumné duchovné túžby. Ak áno, postupujte podľa nich. To je vo vašom systéme a nemôžete to dostať von, takže podľa toho konajte. Zúčastnite sa na pamätných znakoch. Zatiaľ čo, ak túto nádej nemáte, ak ste rozdelení a neistí, potom sa zdá, že patríte k pozemskej triede, a preto by ste nemali prijímať emblémy v Čas Pamätnej slávnosti.“ (w52 1/15 str. 64) [podčiarknuť môj]

Akú nádej majú tí, ktorí nemôžu, ako to povedal Pavol, „bežať preteky“ ? Písmo jasne hovorí: „Hľadajte spravodlivosť, hľadajte miernosť. Pravdepodobne budeš skrytý v deň Jehovovho hnevu.“ (Sophania 2:3) Toto Písmo sa určite vzťahuje na všetkých ľudí žijúcich na zemi na konci tohto systému vecí. A čo tí, ktorí zomrú bez toho, aby dostali „ducha adopcie za synov“ ? (Rimanom 8:15) Ježiš povedal: „Prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách počujú jeho hlas a vyjdú, tí, čo robili dobré veci, k vzkrieseniu života a tí, čo sa dopúšťali hanebných vecí, k vzkrieseniu rozsudku.“ (Ján 5:28–29) Takže podľa Ježišových slov oboje„Kto robil dobré veci“ a „tí, ktorí praktizovali hanebné veci“ , mal vzkriesiť, keď bude vládnuť ako kráľ.

Komentáre a otázky zasielejte na adresu: joelsky@tutanota.com