Tento príspevok je treťou časťou prehľadu článku Strážnej veže o duchovnom raji. (Kliknite sem pre prvú časť . A tu pre druhú časť) V článku je uvedených päť odrážok ako dôkaz, že Jehovovi svedkovia sú v duchovnom raji. Zamyslime sa nad prvým. V piatom odseku sa uvádza:

5 Zdravý a svieži.  Izaiášovo proroctvo vykresľuje živý kontrast medzi tým, aký je život tých, ktorí sú v duchovnom raji, a tým, aký je život vonku.  (Prečítajte  Izaiáša 65:13)  Jehova bohato uspokojuje duchovné potreby svojich ctiteľov. Máme jeho svätého ducha, jeho písané Slovo a dostatok duchovného pokrmu, aby sme mohli „jesť, . . . piť,. . . [a] radovať sa.” (Porovnaj  Zjavenie 22:17) V ostrom kontraste tí, ktorí sú mimo duchovného raja, „hladujú . . . , idú smädní . . . , [a] trpia hanbou.“ Ich duchovné potreby nie sú uspokojené. — Ámos 8:11.

Pred rokmi sa medzi Jehovovými svedkami hovorilo, že „vody Babylonu vysychajú“. Svedkovia to hovorili v súvislosti s klesajúcou návštevnosťou kostolov Kresťanstva. Zatiaľ čo tento trend je evidentný v katolíckych, luteránskych a niektorých protestantských denomináciách už mnoho rokov, došlo k pozoruhodnému nárastu letničných a iných evanjelických denominácií a takzvaných nedenominačných siekt. Obrovské megakostoly sa stali populárnymi aj v posledných rokoch. Rastie aj záujem o štúdium Biblie, najmä o online biblické kurzy.

Vzhľadom na to, že každý, kto inklinuje k viere orientovanej na Písmo, má prístup k Biblii a určite nie je nedostatok pastorov a teológov s biblickými posolstvami, kontrast nie je taký evidentný, ako tvrdí Strážna Veža. Nech Svedkovia Jehovovi vysvetlia, aspoň sami sebe, ako to, že milióny kostolníkov duchovne hladujú a trpia hanbou. Nie je skôr hanebné, že Vedúci Zbor SV robí takéto vyhlásenia? Ak by sme skutočne čítali kontext Ámosovho proroctva, mohli by sme dobre rozpoznať, že to, čo predpovedá, sa v súčasnosti nenapĺňa a že duchovný hlad, o ktorom sa hovorí, sa určite neprejavuje medzi množstvom návštevníkov kostola. Zvážte kontext:

“V ten deň,‘ hovorí Zvrchovaný Pán Jehova, ‘nechám slnko zapadnúť na pravé poludnie a za jasného dňa zahalím zem tmou. Vaše sviatky obrátim na smútok a všetky vaše piesne na žalospevy. Vaše boky oblečiem do vrecoviny a všetky hlavy ostrihám dohola. Pre nešťastie, ktoré privediem, budete smútiť ako za jediným synom. Koniec toho dňa bude veľmi trpký. Prichádzajú dni,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‘keď pošlem hlad do krajiny, hlad nie po chlebe a smäd nie po vode, ale po počúvaní Jehovových slov. Ľudia sa budú potácať od mora k moru a od severu k východu. Budú sa túlať a hľadať Jehovovo slovo, ale nenájdu ho’.”Amos 8:9-12.

Predstavte si, že slnko zapadá na pravé poludnie. To by bola strašná udalosť. Určite by to upútalo pozornosť každého. Jehova raz v Egypte spôsobil, že sa slnko na tri dni zatmelo. Ježiš podobne hovoril o čase metaforickej temnoty. V Matúšovi 24:29 Ježiš cituje: „Hneď po súžení tých dní sa slnko zatmie a mesiac nevydá svoje svetlo a hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti budú byť otrasené.”

Ako by bolo možné, aby duchovný hlad prišiel na tých, ktorí žijú v duchovnom raji — alebo presnejšie na tých, ktorí si myslia, že žijú v duchovnom raji? Ako všetci Jehovovi svedkovia vedia, Strážna Veža je Jehovovou pozemskou hlásnou trúbou. Na výročnom stretnutí v roku 2023 rečník vysvetlil, že kedykoľvek si Boh želá dať svojmu ľudu nejaké nové svetlo, príde to cez Vedúci Zbor, lebo sú Jehovovým výlučným komunikačným kanálom!

Dobre. Čo sa teda stane, keď vypukne tretia svetová vojna (niektorí hovoria, že už vypukla vo forme pandémie) a začnú sa diať všetky ostatné veci, ktoré boli priradené roku 1914? Jehovovi hovorcovia vyhlásili, že takáto globálna vojna nemôže byť. Totálna vojna medzi jadrovými mocnosťami by sa nakoniec zmenila na jadrovú. Aj obmedzená výmena by spustila kolaps civilizácie. Zdalo by sa, ako keby slnko zotmelo a mesiac nesvietil a všetky blikajúce hviezdy spadli z neba. Čo by mohli povedať aj za predpokladu, že by Strážna veža mohla zverejniť nejaké slovo od Jehovu, keď budú ich bankové účty zatvorené a bude zavedené stanné právo? Kto by ich potom počúval?

6 Vo svojom proroctve použil Joel také základné látky ako obilie, víno a olivový olej, aby ukázal, že Jehova štedro zásobuje svoj ľud tým, čo potrebuje, vrátane duchovného pokrmu. (Joel 2:21–24) Robí to prostredníctvom Biblie a našich biblických publikácií, našej webovej stránky, ako aj našich stretnutí, zjazdov a zhromaždení. Každý deň môžeme prijímať duchovné opatrenia a vďaka tomu sa cítime zdravšie a sviežejšie.

Viac ako dve desaťročia boli ponúknuté Strážnej Veži články a kniha, v ktorých bolo poukazané na klamlivú interpretáciu Joela touto organizáciou SV! Potom v reakcii na výzvu na výročnom stretnutí v roku 2019 prišlo nové svetlo od Joela! Teraz už nie sú Jehovovi svedkovia považovaní za Jehovovu armádu rojiacich sa kobyliek. V skutočnosti Strážna Veža rozhodla, že neexistuje žiadne moderné splnenie proroctva… no, v každom prípade nie tá ohľadne kobyliek. Invázia hmyzu, ktorá je predchodcom veľkého a strach vzbudzujúceho dňa Jehovu Boha, sa údajne naplnila babylonským dobytím Jeruzalema. To je všetko. Ibaže v Joelovom proroctve nie je žiadna zmienka o Babylone!

Nevysvetliteľne, aj keď sa hovorí, že nápor kobyliek nastal v staroveku, Boží zásah v reakcii na skazu spôsobenú symbolickou inváziou hmyzu prišiel o 2500 rokov neskôr! Prečo by však Boh Bádateľom Biblie a Jehovovým svedkom odplácal stratu, ktorú utrpeli Židia 500 rokov pred Kristom?Otázka, nad ktorou by sa mali SJ zamyslieť, je táto: Ako je možné byť duchovne zdravý a osviežen=y, keď Otrok podáva guláš nezmyselných vývratlov ako jedlo v správnom čase? Koniec tretej časti!

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com