Komentár k dennému textu Jehovových svedkov na pondelok 29. mája 2017:

“Som s vámi…” – Matúš 28:20.

Podobne nám náš Kráľ poskytoval v priebehu rokov rôzne pomôcky, aby sme mohli srdce miliónov ľudí pripraviť na posolstvo o Kráľovstve. Niektoré boli praktické iba v určitom čase, kým ďalšie majú v službe stále významné miesto. Ale všetky do určitej miery prispeli k tomu, že sme sa stali obratnejšími zvestovateľmi. Jednou pomôckou, vďaka ktorej sa mohli mnohí zapojiť do služby, bola svedecká karta. Začali sme ju používať v roku 1933. Karta mala zhruba osem krát trinásť centimetrov a obsahovala stručné biblické posolstvo. Z času na čas bola vydaná nová karta s inou témou. Bola napísaná veľmi jednoducho. Charles W. Erlenmeyer mal asi desať rokov, keď sa prvýkrát zapojil do tejto formy služby. Vyjadril sa: „Na úvod sme obvykle povedali: ‚Prečítajte si, prosím, túto kartu.‘ Keď si ju domáci prečítal, ponúkli sme mu literatúru a išli ďalej.“ Svedecké karty boli bratom osožné aj v inom ohľade. Niektorí boli plachí, a hoci sa veľmi chceli zapojiť do služby, nevedeli, čo majú hovoriť. Ďalší toho hovorili až priveľa. Chceli za niekoľko minút porozprávať domácemu všetko, čo vedeli, ale neboli vždy najtaktnejší. Karta však obsahovala len niekoľko stručných a výstižných slov, a tak „hovorila“ za zvestovateľa. – sv 2015 – 11/15 p 26-30

Doktrína neviditeľnej parúzie je pre Jehovových svedkov jedinečná! Alebo vhodnejšie formulované, je to jedinečné učenie Spoločnosti Biblie a traktátov Strážnej Veže. Je to tak preto, že od okamihu, keď Charles Taze Russell zorganizoval pôvodných Bádateľov Biblie, nikdy neexistovalo očakávanie prichádzajúcej parúzie! Vždy sa to považovalo za hotový fakt! Ruseliti pôvodne verili, že Kristova prítomnosť sa začala v roku 1874. Na rok 1914 sa čakalo ako na zavŕšenie všetkého. Niektorí z bádateľov Biblie vtedy dokonca očakávali, že budú vytrhnutí do neba! Ale potom, čo rok 1914 prichádzal a odchádzal a svet sa neskončil ani o 16 rokov neskôr, v roku 1930, Strážna Veža resetovala parúziu na rok 1914 – teda celkovo od roku 1874. A dodnes Strážna Veža stále učí, že Kristova prítomnosť začala v roku 1914. Čo je to však parúzia a prečo sa nedá ľahko odhadovať jej začiatok? Je pravda, že populárne biblické preklady neprekladajú dôsledne grécke slovo parousia ako prítomnosť. Väčšina to prekladá ako prichádzajúce – ako pri druhom príchode. Ale „prítomnosť“ je presnejšie vykreslenie. Ale Kristov príchod predchádza jeho príchodu a následnej prítomnosti!

Nikde v Písme však nenájdeme výraz – „neviditeľná prítomnosť“. Okrem toho, nebol Ježiš vždy neviditeľne prítomný so svojimi skutočnými učeníkmi, ako naznačuje dnešný text? Ježišove rozlúčkové slová k jeho 11 verným apoštolom zaznamenané v úplne poslednej pasáži v Matúšovi uisťujú kresťanov práve o tejto veci. Ježiš im povedal: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich dodržiavať všetko, čo som vám prikázal. A ja budem s vami po všetky dni až do konca tohto usporiadania sveta.“ – Matúš 28:10-20. Ak je Ježiš so svojimi učeníkmi celý ten čas až do záveru, čo sa stane počas záveru? Nebude to iba viac, ako len kázanie a učenie, viac krstu a väčšej neviditeľnosti zo strany Krista, keď usmerňuje kresťanov z neba? Je zaujímavé, že článok Strážnej veže, z ktorého je prevzatý denný text, v druhom odseku uvádza:

Ježiš predpovedal, že toto veľké dielo sa bude vykonávať až „do záveru systému vecí“. Keď sa na tejto práci podieľaš aj ty, prispievaš k spĺňaniu Ježišovho proroctva. (Mat. 28:19, 20)

Niektorí pri písacom stole v Beteli si bezpochyby uvedomujú rozpor, ktorý učia, pokiaľ ide o parúziu a záver, ktorý sa začína v roku 1914, a aby ho tak vyrovnali, vytvárajú dojem, že záver sa začína v budúcnosti alebo že existuje plynulý prechod z minulosti k záveru; z toho dôvodu výraz: „pokračuje až k záveru systému vecí“! Bohužiaľ, tento druh podvodu zo strany autorov Strážnej Veže nie je vôbec neobvyklý. Na jeho zistenie je potrebné trénované oko. Všetci takí podvodníci v Kráľovstve by však mali urobiť, aby si všimli Sofoniáša; vskutku, často citovaná pasáž v tretej kapitole o Jehovovi, ktorý poskytuje zmenu čistého jazyka, príde po vyhnanstve všetkých, ktorí hovoria klamlivým zložitým jazykom! Väčšia otázka však opäť znie: čo je parúzia Ježiša Krista? Táto otázka je najrelevantnejšia vzhľadom na skutočnosť, že Ježiš povedal, že bude so svojimi učeníkmi všetky dni  do konca alebo do konečnej žatvy! Pokiaľ ide o definíciu prítomnosti, referenčná Biblia NWT v oddiele 5B cituje spisovateľa z doby Russella, ktorý uvádza:

Čo sa týka významu tohto slova, Izrael P. Warren, DD, vo svojej práci The Parousia, Portland, Maine (1879), s. 12–15 napísal: „Často hovoríme o „druhom príchode“, „druhej prítomnosti“, atď., ale Písmo nikdy nehovorí o „druhej Parousii“. Nech už to bola akákoľvek podstata, bolo to niečo zvláštne, nikdy predtým sa to nestalo a už sa nikdy nestane! Mala to byť prítomnosť odlišná od všetkých ostatných prejavov jeho prejavov u mužov, ktorá im bola nadradená, takže jej označenie malo stáť samo od seba a bez kvalifikovaného epiteta okrem článku – PRÍTOMNOSŤ.

Toto je veľmi dôležité tvrdenie! Kristova prítomnosť je iná a nadradená všetkým ostatným prejavom jeho prítomnosti pred ľuďmi. Obráťte túto frázu vo svojej mysli raz alebo dva a nechajte ju zapadnúť. Teraz, keď sa Strážna Veža hlási k uvedenému výroku, mali by Jehovovi svedkovia s úprimným srdcom uvažovať o nasledujúcej otázke: Ako sa Ježiš prejavoval od roku 1914? Je viditeľný rozdiel vo vzťahu kresťanov ku Kristovi spred roku 1914 a po ňom? Ak by ktorýkoľvek zo svedkov Jehovových položil túto otázku Strážnej Veži na zváženie, aká bude, zdá sa, odpoveď? Odpoveď by mala byť všetkým zrejmá. K žiadnej zjavnej zmene nedošlo!

Strážna Veža samozrejme tvrdí, že kazateľské dielo o Kráľovstve je viditeľným dôkazom toho, že Ježiš vládne vo svojom Kráľovstve, ale ako bolo zdôraznené tu a v ďalších článkoch, je to v rozpore so skutočnosťou, že Ježiš povedal, že bude so svojimi učeníkmi celé dni až do záveru vecí. Kresťania v prvom storočí určite dosiahli veľké dielo bez akýchkoľvek moderných prístrojov. Urobili to nie preto, že prišlo Kráľovstvo alebo sa začala Kristova parúzia, ale preto, že Ježiš bol s nimi, ako povedal, že bude. Zvážte teraz ďalšie vyhlásenie v tej istej prílohe k prekladu nového sveta :

“Keby naši prekladatelia robili s týmto technickým slovom ‘parousia’, ako to robili s ‘krstom’ – prenášajúc ho nezmenený – alebo ak by sa prekladali s použitím jeho presného etymologického ekvivalentu, prítomnosti, a keby mu bolo dobre porozumené, ako by to vtedy bolo, „že neexistuje nič také ako „druhá prítomnosť“, domnievam sa, že celá doktrína by sa líšila od súčasnej. Frázy „druhý príchod“ a „druhý prítomnosť“ by nikdy nebolo počuť. Cirkev by sa bola naučila hovoriť o PRÍTOMNOSTI PÁNA, o ktorej sa mala uskutočniť jej nádej, či už v blízkej budúcnosti, alebo v najodľahlejšom období – podľa ktorej sa mal svet stať novým, malo by sa dosiahnuť duchovné i telesné vzkriesenie a mala by sa udeľovať spravodlivosť a večné ceny.“

Po prvé, s výrazom „druhý príchod“ nie je nič nebiblické alebo nevhodné. Zatiaľ čo takzvané cirkvi zmenili Kristov príchod a prítomnosť, rovnako tak aj Strážna Veža – iba iným spôsobom, ako bude ukázané. Pojem „druhý príchod“, aj keď sa vo veršoch neobjavuje presne, tento pojem je určite naznačený. V Jánovi 14: 3, nepovedal Ježiš výslovne, že „príde znova“? Určite to urobil. Nenaznačuje slovo „znova“ opakovanie – prichádza druhý krát? Určite to tak je! Ďalej Pavol napísal vo svojom liste Hebrejom (9:28): “Aj Kristus sa obetoval iba raz, aby niesol hriechy mnohých. Keď sa zjaví po druhý raz, nebude to preto, aby odstránil hriech, ale zjaví sa tým, ktorí ho vrúcne očakávajú, aby ich zachránil.”

Všetci kresťania veria, že Boží Syn sa zjavil na zemi asi pred 2 000 rokmi, takže „druhýkrát, keď sa zjaví“, znamená nielen druhý príchod, ale je v priamom rozpore s myšlienkou ohýbania mysle Strážnej Veže o neviditeľnom príchode! Pokiaľ však ide o druhý citát vyššie, záverečná veta predstavuje veľmi dôležitý bod; a síce, že účelom parousie je robiť nové, uskutočňovať vzkriesenie, vykonávať spravodlivosť a odmeňovať tých, ktorí sa považujú za verných. Inými slovami, prítomnosť Krista je taká, keď sa vykonáva súd nad Božím domom. Dá sa to rozoznať z niekoľkých častí, ktoré hovoria o Kristovej prítomnosti: “Veď čo je našou nádejou alebo radosťou, alebo korunou, na ktorú budeme hrdí pred naším Pánom Ježišom počas jeho prítomnosti? Či nie vy?” – 1. Tesaloničanom 2:19.

Pavol tu naznačuje, že dielo, ktoré robí učeníkov, by vyvrcholilo v Ježišovej prítomnosti, a preto by z ich práce bola radosť a jásot: Nech vám Pán pomôže rásť v láske a prekypovať ňou voči sebe navzájom aj voči ostatným, tak ako ňou prekypujeme my voči vám. A nech posilní vaše srdce, aby bolo nevinné a sväté pred naším Bohom a Otcom, keď bude náš Pán Ježiš prítomný so všetkými svojimi svätými.” – 1. Tesaloničanom 3:12, 13. Ak má byť cieľ nájdený neporaziteľní vo svätosti v prítomnosti nášho Pána Ježiša, naznačuje to, že prítomnosť je koncom kresťanstva, keď sú všetci súdení. A hoci cieľom je dokázať, že sú neporaziteľní, zjavne budú niektorí uznaní za vinných. Tiež, ak sú všetci svätí s Kristom v jeho prítomnosti, zjavne k tomu dôjde na záver kázania, učenia a prestavovania svätých.

“Bratia, buďte trpezliví až do Pánovej prítomnosti. Roľník trpezlivo čaká na drahocennú úrodu zeme, kým nepríde jesenný a jarný dážď. Aj vy buďte trpezliví a upevnite si srdcia, lebo Pánova prítomnosť sa priblížila.” – Jakub 5:7, 8. Je zrejmé, že Jakub učil, že prítomnosť Pána bode koncom našej viery. To je to, na čo kresťania čakajú. Ak je teda Kristova prítomnosť začatá v roku 1914, prečo je potrebné stále vyvíjať trpezlivosť a čakať? Prečo je téma dohovorov Jehovových svedkov z roku 2017 „Nevzdávaj sa“? Odpoveď by mala byť zrejmá každému, kto sa nenechá oklamať – prítomnosť Pána sa nezačala! A tak, dieťatká, zostaňte v spojení s ním, aby sme mali plnú dôveru, keď sa zjaví, a nemuseli sa pred ním hanbiť počas jeho prítomnosti.” – 1. Jána 2:28.

Napokon apoštol Ján spája Ježišov príchod a súd všetkých pomazaných s jeho prítomnosťou. Ak je opäť cieľom dokázať stáť pred Kristom a nebyť od neho zahanbený, potom je prítomnosť koniec Kristovho diela. Bol niekto zahanbený za posledných 100 rokov od Krista počas jeho predpokladanej neviditeľnej prítomnosti? Presnejšie povedané, aj Strážna Veža teraz vrátila rozsudok nad Kristovými otrokmi do budúcnosti, keď príde ako zlodej! To je pravda, zjavne, keď raz príde Syn človeka a Kristova prítomnosť začne, potom už nepríde a je zrejmé, že tí, ktorí budú pred ním zahanbení v jeho prítomnosti, sú pokrytci, ktorí budú považovaní za zlých a malátni otroci. Ich zahanbenie je tam, kde bude plač a škrípanie ich zubami!

Pravda je, že podľa Písma druhý Kristov príchod a začiatok parúzie zavŕšia celosvetové kazateľské a učiteľské dielo. Preto sa tomu hovorí záver – je to koniec kresťanskej éry. Parúzia je taká, keď Kristus súdi svojich otrokov podľa ich vernosti v jeho neprítomnosti, keď bol s nimi zďaleka! Apoštol Pavol prekvapivo naznačil, že pred skutočným príchodom a prejavom Ježiša by človek bezprávia podporoval falošnú parúziu. Presne to urobila Strážna Veža, a preto nikdy neúčila parúziu v budúcnosti. Doktrína neviditeľnej parousie Strážnej Veže nesie všetky znaky klamu bludu, ktorý Jehova umožňuje diablovi uviesť do činnosti bezprostredne pred autentickým príchodom Krista! 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com