Svedkovia Jehovovi sa zaujímajú o budúcnosť! Prežiť násilný koniec tohto skazeného sveta a žiť večne v raji na zemi je presvedčivá vízia – platná nádej, pevne založená na Svätých písmach. Skutočne, nech príde vaše kráľovstvo! Keď Ježiš kráčal po zemi, veľmi sa zaujímal o budúcnosť. Bol si vedomý toho, čo bolo napísané v hebrejských prorokoch a žalmoch. Vedel napríklad, že ho zradí jeden z jeho blízkych spolupracovníkov. Bolo to tak napísané. Proroci tiež predpovedali, že pastier bude zasiahnutý a ovce rozptýlené. Ježiš vedel, že sa to na neho vzťahovalo, a dokonca varoval svojich učeníkov, že budú potknutí a rozptýlení, pretože Diabol požadoval, aby boli podrobení skúške. Dokonca aj posledné slovo, ktoré Ježiš povedal predtým, ako vydýchol, bolo v splnení 22. žalmu, keď Ježiš zvolal: „Eli, Eli, lama sabachthani?“ Žalm 22:1.

Ježiš však nezostal mŕtvy, a aj to bolo predpovedané v proroctve. Vzkriesenie Ježiša začalo novú fázu. Keď sa Ježiš počas 40 dní mnohokrát zjavil svojim učeníkom, vystúpil späť do neba, keď sa na nich díval zástup učeníkov. Ježiš im prikázal, aby v Jeruzaleme čakali na vyliatie svätého ducha. A o 10 dní neskôr – aha! —Začalo pomazanie. Všetkých 120 pomazaných malo nad hlavami niečo, čo vyzeralo ako ohnivé jazyky. Začali rozprávať – ​​nie nezrozumiteľným blábolom ako dnešné letničné kulty a sekty – nie, hovorili jazykmi návštevníkov, ktorí prišli na festival do Jeruzalema z celého Blízkeho Východu! Pomazaní im svedčili o Ježišovi Kristovi a Bohu Jehovovi v ich rodných jazykoch.

Transformácia bola najhlbšia u apoštola Petra. Iba 50 dní predtým Peter zaprel, že pozná Ježiša, a to nie raz, nie dvakrát, ale trikrát! Ale krátko po Letniciach sa Peter postavil práve proti tým mužom, ktorí odsúdili Ježiša na smrť, a odvážne im povedal, že neprestanú kázať o Ježišovi, že musia poslúchať najprv Boha a nie ľudí. Boží duch do nich vložil rovnakú odvahu a presvedčenie, aké mal Ježiš Kristus. Nielenže Ježiš naplnil proroctvo, ale sám bol aj prorokom – najdôležitejším! Pokiaľ ide o jeho proroctvo o uzavretí systému vecí, Ježiš mal čo povedať a k mnohým veciam, ktoré hovoril, Ježiš dodal: „Nebo a zem pominú, ale moje slová v žiadnom prípade nepominú.“ – Matúš 24:35

Medzi slovami, ktoré nepominú, Ježiš povedal: Budú vás prenasledovať a zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno. Mnohí odpadnú od viery a budú sa navzájom zrádzať a nenávidieť. Objaví sa veľa falošných prorokov, ktorí oklamú mnohých. A pretože sa bude rozmáhať zlo, ochladne láska mnohých ľudí.” – Matúš 24:9-12. Jehovovi svedkovia boli určite nenávidenou sektou, o tom niet pochýb. Nech je to už akokoľvek, dá sa čestne povedať, že Jehovovi svedkovia sú nenávidení kvôli Ježišovmu menu? Nie, fakt nie. Nie je to skôr Jehovovo meno, ktoré vyvolalo najväčšiu kontroverziu a nepriateľstvo? Určite je to pravda. Svedkovia Jehovovi sú nenávidení, pretože sa neriadia prijatými vierami cirkví – najdôležitejšou je Trojica.

Či už je to platné alebo nie, jednou z mnohých kritík proti Strážnej Veži je, že Jehovovi svedkovia Ježišovi nevenujú náležitú pozornosť. Všetko je o Jehovovi. Proti tomu je ťažké namietať. Ako to teda je, že Jehovovi svedkovia sú nenávidení kvôli Ježišovmu menu? Držte sa tej myšlienky. Aj keď už mnohí boli prekonaní kvôli mnohým kameňom úrazu, ktoré im rozmetala Strážna Veža, videli sme, ako jeden druh zrady a vražednej nenávisti jeden druhého predpovedal Ježiš? Opäť, úprimne, nie! Pre istotu Ježiš nehovoril o ľuďoch všeobecne – o ľuďoch vo svete. Kristus hovoril o tom, čo postihne jeho učeníkov počas záveru. Budú nenávidení pre Ježišovo meno a zároveň budú potknutí a zrazení a nenávidení ostatní z jeho učeníkov, zatiaľ čo láska mnohých milovníkov Boha bude čoraz viac ochabovať kvôli pribúdajúcemu bezpráviu (náboženskému pokrytectvu).

Na prelome 20. storočia Strážna Veža poukazovala na rok 1914 ako na rok, keď dôjde k vrcholu v Armagedone. Milióny ľudí poznali odkaz medzinárodných bádateľov Biblie. Keď v Európe vypukla vojna, vyzeralo to, akoby bol CT Russell pravým mudrcom. Potom farár Russell nečakane zomrel. Vojna sa pretiahla a medzi vodcami organizácie nasledoval boj o moc. Nič, čo Bádatelia Biblie očakávali, sa nestalo. Napokon veľká väčšina ľudí buď narazila, alebo bola rozčarovaná – nie je medzi tým veľký rozdiel. Keď Rutherford reorganizoval prácu, odpovedalo iba niekoľko tisíc bádateľov Biblie. Ale ako to bolo po Letniciach, tých, ktorí odpovedali, využil Kristus kázaním v ešte väčšej miere.

Keď sa vrátime k Ježišovým slovám, ktoré v žiadnom prípade nepominú, v paralelnej správe o evanjeliu u Marka Ježiš pridal niekoľko podrobností a povedal: Vy sa však majte na pozore! Ľudia vás budú vydávať miestnym súdom, budete pre mňa bití v synagógach a budete stáť pred miestodržiteľmi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. A všetkým národom sa najprv musí zvestovať dobrá správa. Keď vás postavia pred súd, nerobte si vopred starosti, čo budete hovoriť. Hovorte, čo vám bude v tej chvíli dané, lebo to nebudete hovoriť vy, ale svätý duch. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. A deti sa postavia proti rodičom a dajú ich usmrtiť. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno.” – Marek 13:9-13.

Ako už bolo spomenuté vyššie, v prvom storočí stál Peter pred židovskými úradmi a vydal im svedectvo. Robil to aj Pavol, dokonca stál pred miestodržiteľom Festom a dokonca pred cisárom v Ríme. Ale nič také sa v modernej dobe nestalo. Je to preto, že na rozdiel od dlhoročného učenia Strážnej Veže sa záver ešte nezačal! Samotná skutočnosť, že Jehovovi svedkovia horlivo veria, že čas konca sa začal roku 1914, nie je pochýb o tom, prečo sa mnohí potkýnajú a obracajú proti svojim bývalým priateľom a rodine, keď raz príde Kristus a svet sa zmieta v nepokojoch. Teraz, čo sa týka nenávisti voči národom pre meno Ježiš. Rovnako ako apoštoli nesmeli porozumieť určitým veciam, aby bolo možné vyskúšať ich vieru, teraz funguje aj rovnaká dynamika.

Jehova umožnil satanovu činnosť s využitím všetkých silných diel, klamstiev a klamných znamení a zázrakov. Do akeho konca? Presvedčiť kresťanov, že parúzia sa začala a Jehovov deň je tu. Prečo? Písmo hovorí: „Preto Boh necháva pôsobiť klamný vplyv, ktorý ich uvádza do omylu, aby mohli uveriť lži, aby mohli byť všetci súdení, pretože neverili pravde, ale tešili sa z nespravodlivosti.“ – 2 Tes. 2: 11–12 Lož je lož, je lož. Poznať pravdu o duši, pekle, nepravosti Trojice je dobré. Ale veriť v nepravdy o tom, že Ježiš prišiel v roku 1914 a všetko, čo s tým súvisí a učiť to, je lož! Boh pripúšťa klamstvo, aby mohol súdiť tých, ktorí odmietnu prijať pravdu, keď sa Kristus vráti. Nie je Ježiš cesta a pravda?

V súčasnej podobe Ježiš neprišiel. V nijakom zmysle nie. Jeho kráľovstvo nezačalo vládnuť. Satan nebol zvrhnutý. Nemá zmysel sa hádať. Nechajte Strážnu Vežu učiť, čo chce. Ale keď príde Kristus, začne sa súdna fáza a potom už nebude mať nikto čo robiť, aby tomu zabránil alebo nezvládol výsledok. Klamstvá a klamári sa rozplynú ako slimáci. Tí, ktorí prejdú skúškou, dostanú ducha. Aj tí, ktorí už boli pomazaní, dostanú úplnú mieru ducha. To myslel Ježiš, keď povedal: „Čokoľvek vám bude dané v tú hodinu, povedzte to, lebo vy nie ste tí, ktorí hovoria, ale svätý duch.“ Joel predpovedal práve túto vec: A budeš musieť vedieť, že som uprostred Izraela a že som Jehova, tvoj Boh – už niet iného! Moji ľudia sa už nikdy nebudú hanbiť. Potom vylejem svojho ducha na všetky druhy tela a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši starci budú snívať sny a vaši mladíci budú vidieť videnia. A aj na svojich otrokov a otrokyne v tých dňoch vylejem svojho ducha. “ – Joel 2: 27–29

Pravda je, že Strážna Veža nikdy nepochopila proroctvo. Pokiaľ ide o zabezpečenie jedla v pravý čas, toto zadanie naznačuje dokonca aj prevládajúcu slepotu. Znalosti o fungovaní Satana – hoci sú súčasťou biblického proroctva, ktoré sa musí stať – nie sú jedlom v pravý čas. Organizácia je iba nástrojom v Kristovej ruke, kým nezačne vládnuť ako Kráľ nad celým svetom. Očakáva sa, že otroci, ktorí sú určení na prácu v kuchyni, zabezpečia domácnosti potrebnú výživu, aby mohli vykonávať svoju pridelenú prácu, ktorou je samozrejme ísť kázať a učiť. Len čo však pán príde na prekvapivú kontrolu, všetci, ktorí majú pridelené stravovanie pre domácich, budú zbavení povinnosti. Niektorí otroci budú vykázaní do vonkajšej temnoty, kde budú plakať a škrípať zubami – poznajúc svoj osud vo večnom zabudnutí. Po obdržaní potrebného množstva disciplíny za nevedomé zanedbávanie budú otroci, o ktorých sa usúdilo, že boli verní, vymenovaní za všetky pánove veci. To znamená, že sa stanú plne adoptovanými Božími synmi a Kristovými bratmi.

Po dokončení kazateľskej práce nebude potrebné vydavateľstvo. Potom bude Strážna Veža zahodená. To je to, o čom hovoril Ježiš, keď povedal: Keď však uvidíte ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť, ako stojí, kde by nemala (nech čitateľ použije dobrý úsudok), potom tí, čo sú v Judei, nech utekajú do hôr. Ten, kto bude na streche domu, nech nezostupuje do domu, aby si so sebou niečo vzal.” – Marek 13:14-16. Pustošenie Jeruzalema znamená koniec kresťanstva – prinajmenšom čo sa týka kázania, vyučovania a činenia učeníkov. Po rozsudku bude, keď budú Ježišovi bratia postavení na lavicu obžalovaných. Pochybujem, či sú dnes na svete vládcovia, ktorí nie sú s Ježišom oboznámení – prinajmenšom v mene. Na národy kresťanstva sa koniec koncov pozerá ako na kresťanské národy v kontraste s islamskými alebo komunistickými národmi. Takže tí, ktorí budú postavení pred vládcov a kráľov, nebudú im vysvetľovať, kto je Ježiš. Aký by to malo zmysel?

Keď Ježiš odišiel z tejto Zeme kvôli malému zástupu veriacich, zrazu sa zjavili dvaja anjeli. Hovorili s udivenými učeníkmi a povedali: „Galilejskí muži, prečo stojíte a dívate sa na nebo? Tento Ježiš, ktorý bol od vás vzatý na oblohu, príde rovnakým spôsobom, ako ste ho videli ísť na oblohu. “ – Skutky 1:11 Učeníci prirodzene očakávali, že sa Ježiš vráti počas ich života. Apoštoli dokonca šírili medzi bratmi povesť, že Ján bude ešte nažive, keď sa Ježiš vráti. Ako najdlhšie prežívajúci apoštol Ján nakoniec pri písaní svojho evanjelia objasnil nedorozumenie. (pozri Ján 21:23)

Avšak počas posledných dvoch tisícročí skutoční kresťania dúfali v Ježišov sľubovaný návrat. A vďaka ich úprimnému očakávaniu sa bádatelia Biblie ľahko nechali oklamať, že Ježiš sa neviditeľne vrátil v roku 1874. Jeden z prvých spisov, ktoré CT Russell publikoval, ešte pred časopisom Strážna Veža, mal názov Predmet a spôsob návratu nášho Pána. A tak klamný vplyv začal a pretrval až do dnešného dňa s nespočetnými úpravami, ako napríklad posunutím dátumu Ježišovho druhého príchodu z roku 1874 na rok 1914. Pravdou je, že nič také ako neviditeľná parúzia neexistuje. Apoštoli také niečo nikdy neučili. Sledovali, ako Ježiš stúpa, a anjeli mu hovorili, že sa vráti rovnakým spôsobom.

Je pravda, že Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní videli iba veriaci. A môžeme si byť istí, že tí, ktorí boli svedkami Krista, ako sa vznášal zo zeme a do oblakov, boli neskôr v hornej miestnosti, keď bol vyliaty duch. Na rozdiel od prevládajúceho názoru, že každé oko doslova uvidí Krista, to sa nestane. Ježiš povedal, že uvidia znamenie Syna človeka, ktoré sa objaví v nebi, a pri tom pohľade sa budú biť v žiali. Ježiš, ktorý sa vracia rovnakým spôsobom, bude zahŕňať zjavenie Krista tým, ktorí sú pomazaní. Nikto iný! Apoštol Ján napísal: „Takže teraz, malé deti, zostaňte s ním v jednote, aby sme, keď bude zjavený, mali voľnosť reči a v jeho prítomnosti sa nebudeme hanbiť.“ – 1. Jána 2:28

Najprv si uvedomte, že Ježišov prejav je to isté ako jeho prítomnosť. Čo to znamená byť zjavný? V tej istej epištole Ján vysvetlil: „To, čo bolo od začiatku, čo sme počuli, čo sme videli našimi očami, čo sme pozorovali a naše ruky cítili, pokiaľ ide o slovo života (áno, život bolo zjavný a my sme videli a vydávame svedectvo a hlásame vám večný život, ktorý bol s Otcom a bol zjavený nám), to, čo sme videli a počuli, hlásime aj vám, takže aj vy môže mať s nami spoločenstvo. A toto naše spoločenstvo je s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.“ – 1. Jána 1: 1, 2.

Ježiš sa zjavne prejavoval ako človek v tele. A apoštoli vedeli, že je Božím synom. Ježiš sa im zjavil aj po svojom zmŕtvychvstaní. Prejavom je teda zdanie. A Ján pokračoval veľmi zreteľne: „Milovaní, teraz sme Božie deti, ale ešte nebolo zjavné, čo budeme. Vieme, že keď sa prejaví, budeme ako on, pretože ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má v sebe túto nádej, sa očisťuje, rovnako ako tá je čistá. “ – Ján 3: 2, 3. Nie každý má v neho nádej. Tí, ktorí sú povolaní, to robia. Keď sa Ježiš vráti, stane sa zjavným pre povolaných, vyvolených a verných. Uvidia ho takého, aký je – ako slávneho ducha, kráľovského Syna Jehovu, živého Boha.

Potom nastane situácia, keď budúci králi sveta budú postavení pred vládcov a kráľov. Niet pochýb o tom, že vydajú svedectvo o tom, čo uvidia; a síce Ježiša. Budú mať do seba nalievaného ducha leva z kmeňa Júdu. Micheáš vyhlasuje, že budú ako levy medzi baránkami. Ježiš nás ubezpečil, že nikto nebude môcť vyvrátiť ani slovo nášho svedectva, ako uviedol v Lukášovi 21:15: „Dám vám slová a múdrosti, ktorým nebudú môcť všetci vaši odporcovia odporovať alebo proti nim viesť spory.“ To je prípad, keď budú kresťania nenávidení všetkými národmi pre meno Ježiša Krista.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com