Denný Text na stredu 10. novembra 2021:

“Vznikne jedno stádo s jedným pastierom.” – Ján 10:16.

Nie všetci, ktorí majú nádej na život v nebi, tvoria „verného a rozvážneho otroka“. (Mat. 24:45–47) Jehova a Ježiš dnes sýtia, čiže vyučujú, mnohých prostredníctvom niekoľkých. Tak to bolo aj v prvom storočí. V tom čase sa len malý počet pomazaných kresťanov podieľal na písaní Kresťanských gréckych písiem. Aj dnes bolo poverených len niekoľko pomazaných, aby poskytovali Božiemu ľudu „pokrm v pravý čas“. Jehova sa rozhodol, že väčšine svojich služobníkov dá večný život na zemi a len niekoľkým život v nebi, kde budú vládnuť s Ježišom. Odmení všetkých, či už tvoria skupinu „Žida“, alebo patria k „desiatim mužom“. Od každého z nich očakáva, že budú poslúchať jeho zákony a zostanú mu verní. (Zach. 8:23) Musia zostať pokorní, zjednotene mu slúžiť a prispievať k pokoju v kresťanskom zbore. Buďme v tomto čase konca odhodlaní verne slúžiť Jehovovi a nasledovať Krista ako „jedno stádo“! w20.01 31 ods. 15 – 16.

Je pravda, že nie od všetkých pomazaných kresťanov sa očakáva, že budú poskytovať ‘jedlo v pravý čas’ takzvaným domácim. Aj tak však platí, že ani tých pár, ktorí o sebe dnes tvrdia, že sú verní a diskrétni, nezistí majster, že boli verní svojmu povereniu. Ale Strážna Veža má určite zdroje na to, aby oslovila mnoho miliónov ľudí, a treba ich pochváliť za poskytovanie základných potrieb, ako sú Biblie a literatúra, na pomoc služobníkom pri vyučovaní záujemcov a získavaní učeníkov. Žiadna spoločnosť alebo organizácia na svete nevyprodukovala toľko literatúry v toľkých jazykoch ako Biblická a traktátna spoločnosť Strážna Veža. Pavol vysvetlil Božie opatrenia v prvom storočí a je to podobné tomu, čo hovorí text, že nie všetci pomazaní sú poverení poskytovať duchovný pokrm. V liste Korinťanom apoštol povedal:

“Vy ste Kristovým telom a každý z vás je jeho časťou. A Boh to v zbore usporiadal takto: prví apoštoli; druhí proroci; tretí učitelia; potom tí, čo robia zázraky; tí, čo majú dar uzdravovať; tí, čo pomáhajú druhým; tí, čo majú schopnosť viesť; a tí, čo hovoria rôznymi jazykmi. Sú azda všetci apoštolmi? Sú všetci prorokmi? Sú všetci učiteľmi? Robia všetci zázraky?”1. Korinťanom 12:27-29. Je zrejmé, že oproti pôvodnému usporiadaniu sa veľa zmenilo. Už neexistujú dary uzdravovania, ani mocné skutky, ani hovorenie jazykmi. Napriek tomu, že VZ naznačuje, že sú apoštolmi, pôvodní apoštoli sú stále apoštolmi na základe autority vyjadrenej v ich spisoch – najmä Petra, Jána a Pavla. A čo proroci? Pavol vo svojom liste Efezanom vysvetlil, že Kristova kongregácia bola založená na apoštoloch a prorokoch: 

“Teda už nie ste cudzinci a prisťahovalci, ale ste spoluobčania svätých a členovia Božej rodiny. Boli ste vybudovaní na základe, ktorý tvoria apoštoli a proroci, a základným kameňom je sám Kristus Ježiš. V spojení s ním celá pevne pospájaná stavba rastie, aby z nej bol svätý chrám pre Jehovu. A v spojení s ním sa aj z vás spoločne stáva stavba, v ktorej Boh prebýva svojím duchom.” Efezanom 2:19-22. Hoci bol Pavol popredným kresťanským prorokom, proroci, na ktorých sa stavia Boží dom, sú predovšetkým hebrejskí proroci. Pavol prikázal Korinťanom, aby v zbore nehovorili jazykmi, pokiaľ tam nie je tlmočník. Pavol povedal, že uprednostňuje, aby prorokovali zrozumiteľné posolstvo, aby si vzdelávali a budovali poslucháča. Akékoľvek posolstvá, ktoré vtedy kresťanskí proroci hovorili, neboli zapísané a zachované. 

Vtedy to bolo jedlo v správnom čase, nie teraz. (Jediná výnimka je Agabus, ktorý predpovedal veľký hlad a že Pavla zatknú v Jeruzaleme.) Opäť však teraz neexistujú žiadni kresťanskí proroci, nie v tom zmysle, že by sa prostredníctvom nich sprostredkúvali jedinečné, božsky inšpirované posolstvá. Tak ako sú apoštoli stále apoštolmi v Kristovom zbore, hebrejské proroctvá sú stále slovom Božím. Keďže Božie slovo je živé, všetky veci napísané pred vekami sú tiež živé a nie mŕtve dejiny. Ako vysvetlil Pavol Hebrejom: Lebo Božie slovo je živé, mocné a ostrejšie než akýkoľvek dvojsečný meč. Preniká tak hlboko, že oddeľuje dušu od ducha a kĺby od špiku, a je schopné odhaliť myšlienky a úmysly srdca. A niet stvorenia, ktoré by bolo skryté pred jeho zrakom. Všetko je odhalené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať.”Hebrejom 4:12, 13.

Či už v prvom storočí alebo teraz, posolstvo v kresťanskom zbore je v konečnom dôsledku riadené Kristom. Ak existuje otrok, ktorý bol menovaný, aby poskytoval jedlo v správnom čase, potom musí byť Vedúci Zboru zapojený do určovania toho, čo je to jedlo, a svätý duch musí viesť tento proces. A naopak, ak to nie je jedlo v správnom čase, otrok to nerozozná. Ako zdôraznil Pavol, kongregácia je postavená na apoštoloch a prorokoch. Ale podľa apoštola Boh dovoľuje, aby Satanova operácia vstúpila do platnosti v duchovnom chráme. Takže spolu s jedlom v správnom čase existuje aj lož. Veľmi veľké klamstvo. Prorok Izaiáš predpovedal, že Boh skryje niektoré veľmi dôležité informácie pred tými, ktorí fungujú ako duchovní sprievodcovia jeho ľudu. Nezáleží na tom, koľko pomocníkov je v učiteľskom výbore! Ak Boh skryl pravdu, nebudú ju môcť odhaliť bez ohľadu na to, ako hlboko študujú Písmo. Jehova nevyhlásil: 

“Preto s týmto ľudom urobím znovu niečo prekvapivé, jednu prekvapivú vec za druhou. Múdrosť jeho múdrych sa rozplynie a rozumnosť jeho rozumných zmizne.“ Beda tým, ktorí sa za každú cenu snažia utajiť svoje plány pred Jehovom! Svoje skutky konajú pod rúškom tmy a hovoria: „Kto nás vidí? Kto o nás vie?“ Ako len všetko prekrúcate! Či je hrnčiar to isté čo hlina? Môže výrobok povedať o svojom výrobcovi: „Neurobil ma“? Môže výtvor povedať o svojom tvorcovi: „Ničomu nerozumie“?”Izaiáš 29:14-16.

Keďže Vedúci Zbor tvrdí, že sú múdri a rozvážni, Božie Slovo sa na nich najvýstižnejšie vzťahuje. Vezmite si napríklad komentáre z dnešného textu. Strážna Veža už desaťročia aplikuje Zachariáša 8:23 na modernú dobu. Je pravda, že „Žid“ predstavuje pomazané osoby (správnejšie už zapečatené) a 10 mužov symbolizuje ovce, ktoré robia dobro Kristovým bratom. Avšak v súčasnosti sa praví Boží synovia nerozlišujú. Ježiš predpovedal, že v jeho zbore pred dňom Pána sú takí, ktorí hovoria, že sú apoštolmi, ale klamú. Sú to skutočne Židia, ktorí patria do synagógy Satana. Čo ak sa niektorí z mužov z národov chopia rúcha Žida z Diablovej synagógy? Berte SJ Broadcast za november ako ďalší príklad slepoty poskytovateľov jedla.

Vedúci Zbor učí, že proroctvo Izaiáša sa teraz napĺňa; že namiesto medi Boh prináša zlato a namiesto železa striebro. To údajne predstavuje organizačné zlepšenia, ktoré boli zavedené v posledných desaťročiach. Ale ak čítame proroctvo v kontexte, mali by sme rozpoznať, že prestavba nastáva po zničení, po skaze, ktorú Boh spôsobuje svojej vlastnej organizácii. Boh v Izaiášovi hovorí: “Lebo hoci som ťa vo svojom hneve potrestal, prejavím ti priazeň a zľutujem sa nad tebou.”Izaiáš 60:10. Existuje mnoho dôvodov, prečo je Boh rozhorčený. A vyjadrenie Jeho rozhorčenia sa nazýva Veľké Súženie. Najprv musí prísť pád národov a spustošenie netypického Jeruzalema. Potom Kristus začne budovať späť lepšie a iba Bohom schválení budú môcť vstúpiť do skutočného kráľovstva Božieho. To je posolstvo apoštolov a prorokov. 

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com