Vytrhnutie je takzvaný eschatologický koncept vlastný americkému evanjelizmu, ktorý pozostáva z udalosti posledných čias, keď budú všetci veriaci v Krista, mŕtvi aj živí, vzkriesení alebo ‘vytrhnutí’ do neba. (Wikipedia) Pojem vytrhnutie existuje už od sprístupnenia Biblie Angličanom. V 19. storoší ho však propagoval jeden z predchodcov moderného evanjelizmu, írsky duchovný John Nelson Darby. V posledných desaťročiach bolo vytrhnutie popularizované fiktívnou sériou Left Behind a dokonca aj hollywoodskym filmom. Medzi rapturistami panuje značný nesúhlas, pokiaľ ide o načasovanie očakávanej udalosti. Existujú rapturisti pred súžením, stredom súženia a po súžení. Necháme ich, nech si to vybojujú medzi sebou.

Aký je však základ Písma pre vytrhnutie? Vychádza sa predovšetkým z úryvku v I. Tesaloničanom, kde Pavol napísal: Na základe Jehovovho slova vám hovoríme, že tí z nás, ktorí budú žiť počas Pánovej prítomnosti, určite nepredídu tých, čo zomreli. Lebo sám Pán zostúpi z neba a zaznie jeho povel, jeho hlas archanjela a Božia trúbka a tí, čo zomreli ako Kristovi nasledovníci, vstanú prví. Potom my, ktorí budeme v tom čase žiť, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch, aby sme sa vo vzduchu stretli s Pánom. Potom už budeme s Pánom navždy.” – 1. Tesaloničanom 4:15-17.

Predpoklad rapturistov je, že zostávajúci živí svätí budú náhle, všetci spolu ako jedna omša, viditeľne, telesne, vznášaní do neba – podobne Ježišovmu nanebovstúpeniu. Každý, kto „zostane“, bude odsúdený na zánik. Dúfajme, že tí, ktorých zaujíma pravda, si uvedomujú, že prakticky všetko, čomu veria mainstreamoví evanjelici, je nesprávne. To nie je hyperbola. Extáza je ako budova bez základov – postavená vo vzduchu. Po prvé, univerzálna viera, ktorá sa začala v najtemnejších dňoch katolicizmu, pokiaľ ide o nesmrteľnosť duše, je v protiklade k vyššie uvedenej pasáži; a síce, že v Kristovi sú mŕtve osoby, ktoré akoby spali; to znamená, že sú úplne v bezvedomí a prakticky neexistujú, okrem spomienky v Bohu.

Po druhé, Biblia jasne odhaľuje, že nie všetci kresťania sú povolaní do neba. V skutočnosti to tak nie je. Vyvolených je málo v porovnaní s veľkým davom osôb, ktoré sú určené na prežitie na konci sveta. Večným domovom ľudstva je Zem. Boh vždy zamýšľal vykúpiť a rehabilitovať ľudstvo a spôsobiť, aby Zem prešla rozsiahlym projektom renovácie, aby sa stala tým, čo Boh zamýšľal na začiatku – rajom. Preto sa nazýva „nová zem“. Predstava, že tí, čo „zostali“, sú odsúdení Bohom, je absurdná. Pravda je presne opačná. Tí, čo zostanú po zlých odsúdených, sú Jehovovými blahoslavenými. Čo sa týka novej Zeme, toto povedal Jehova:

“Už tam nebude dieťa, ktoré by žilo iba niekoľko dní, ani starca nepostihne predčasná smrť. Lebo ten, kto zomrie ako storočný, bude iba chlapcom, hriešnik bude prekliaty, aj keby mal sto rokov. Budú stavať domy a bývať v nich, budú sadiť vinice a jesť ich plody. Nebudú stavať, aby niekto iný býval, nebudú sadiť, aby niekto iný jedol. Veď môj ľud bude žiť tak dlho ako stromy a moji vyvolení sa budú naplno tešiť z plodov svojej práce. Nebudú sa namáhať nadarmo a nebudú privádzať na svet deti, ktoré by postihlo náhle nešťastie, lebo sú potomstvom, ktoré Jehova požehná, oni aj ich potomkovia.” – Izaiáš 65:20-23.

Celá premisa vytrhnutia je teda falošná. Evanjelizácia je falošná! Čo však hovorí Strážna Veža na tému vytrhnutia? Aj keď odmietame nezmysly „rôznych zanechaných“ rôznych siekt evanjelikov, medzi svedkami Jehovovými je nepochybne určitá nejasnosť, pokiaľ ide o to, ako sa mihnutím oka zmení život. Tu je to, čo Strážna Veža k tejto téme uviedla naposledy:

Znamená to, že dôjde k „vytrhnutiu“ pomazaných? Mnohí v kresťanstve veria tomuto učeniu, že kresťania budú fyzicky vziatí zo zeme. Potom očakávajú, že Ježiš sa viditeľne vráti, aby vládol nad Zemou. Biblia však jasne ukazuje, že „znamenie Syna človeka“ sa objaví v nebi a že Ježiš príde „na nebeských oblakoch“. Oba tieto výrazy znamenajú neviditeľnosť. Ďalej „telo a krv nemôžu zdediť Božie Kráľovstvo“. Takže tí, ktorí budú vzatí do neba, budú musieť byť najskôr „zmenení, v okamihu, mihnutím oka, počas poslednej trúby“. Preto aj keď tu nepoužívame výraz „vytrhnutie“ kvôli jeho nesprávnej konotácii, zostávajúci verní pomazaní sa zhromaždia v okamihu. (WT 7-15-2015)

„Nesprávna konotácia“ vytrhnutia je rozmanitá. Zdá sa však, akoby Strážna Veža propagovala aj niečo veľmi podobné vytrhnutiu s nepodloženou predstavou, že ostatok je „zhromaždený v okamihu času“. Čo to znamená? Pre istotu je to nejednoznačné vyhlásenie. Znamená to zo Strážnej Veže, že všetky pomazané osoby náhle zomrú, aby boli zmenené? Určite sa tak tomu zdá byť! V tomto ohľade je jediným rozdielom medzi Strážnou Vežou a vytrhnutím aspekt neviditeľnosti. Po prečítaní vyššie uvedeného článku Strážnej Veže sa v jednom ohľade javí, akoby sa Strážna Veža pomaly blížila k tomu, čo som zverejnil o konci kazateľského diela, po ktorom nasleduje obdobie, keď tí zvyšní budú vydávať na svete štipľavé Božie výpovede!

Samozrejme, Strážna Veža nemôže poskytnúť nijakú podporu Písma, kým sa ich doktrína o roku 1914 nerozpadne. Napríklad Strážna Veža urobila 11. kapitolu Zjavenia nezmyselnou, keď urobila nezmyselné tvrdenie, že títo dvaja svedkovia prišli a odišli späť v roku 1918 alebo kedykoľvek potom. Na rozdiel od cockamamieho výkladu Zjavenia v Strážnej Veži, vystúpenie dvoch symbolických pomazaných svedkov má mimoriadny význam pre zhromaždenie vyvolených. Ako to? Môže byť užitočná kontrola časti Zjavenia:

“Keď dokončia svoje prorokovanie, divé zviera, ktoré vystupuje z priepasti, bude s nimi bojovať, zvíťazí nad nimi a zabije ich. Ich telá zostanú ležať na hlavnej ulici veľkého mesta, ktoré je obrazne nazvané Sodoma a Egypt, kde bol aj ich Pán pribitý na kôl. Ľudia z rôznych rás, kmeňov, jazykov a národov sa budú pozerať na ich mŕtvoly tri a pol dňa a ich telá nedovolia uložiť do hrobky. Obyvatelia zeme sa budú nad nimi radovať a oslavovať a budú si navzájom posielať dary, lebo tí dvaja proroci ich trápili.” – Zjavenie 11:7-10.

Nepravdivosť výkladu Strážnej Veže by mala byť zrejmá pre každého, kto je ochotný odôvodniť fakty. Najdôležitejšia predstava, že zviera z priepasti nie je tou istou šelmou z priepasti známej ako ôsmy kráľ, je absurdná. Podľa Strážnej Veže zviera, ktoré vystúpi z priepasti a zabije dvoch Božích svedkov, nevystúpi z priepasti – ale zo symbolického mora, pretože more sa niekedy označuje ako priepasť. Je to smiešne. V nasledujúcej pasáži sa píše: Ale o tri a pol dňa do nich vstúpil duch života od Boha+ a postavili sa na nohy. Na tých, ktorí ich videli, doľahol veľký strach. Vtom počuli silný hlas z neba, ktorý im hovoril: „Vystúpte sem.“ A vystúpili do neba v oblaku a ich nepriatelia ich videli. V tú hodinu nastalo veľké zemetrasenie a desatina mesta sa zrútila. Pri zemetrasení zahynulo 7 000 ľudí. Ostatní sa veľmi naľakali a vzdali slávu nebeskému Bohu.” – Zjavenie 11:11_13.

Vo svojom liste Tesaloničanom sa Pavol zmienil o Kristovi, ktorý zostupuje z neba a veliacim volaním prebúdza mŕtvych a volá k sebe živých svätých. Zjavenie rovnako hovorí, že hlas z nebies velí dvom zabitým svedkom: „Poďte sem hore.“ Obidve pasáže sa týkajú osôb stúpajúcich do mraku. Aj keď Strážna Veža nijako nesúvisí, zjavné vzkriesenie týchto dvoch svedkov zjavne ilustruje zhromaždenie tých, ktorí žili počas prítomnosti. Zabitie dvoch svedkov symbolizuje mučeníctvo vyvolených po vydaní svedectva o tom, že videli Krista. Tri a pol dňa sa nesmie chápať ako krátkodobý pobyt v medzičase.

Zámerom je skôr pripomenúť krátke Kristovo pochovanie, pretože je zrejmé, že tí, ktorí sú v jednote s Kristom počas jeho prítomnosti, nespia v smrti ani tri dni, ani jeden deň, ani minútu, ba ani nanosekundu. Strážna Veža z roku 2015 má pravdu. Zaznie „tvrdá správa o odsúdení“. Vydajú ho dvaja pomazaní svedkovia. Budú svedkami skutočnosti, že došlo k parúzii. Budú svedkami zjavenia Božieho Syna. A potom, čo ukončia svoje svedectvo, ich satanovo vzkriesené divé zviera zabije. Nie je však rozumné, aby sa tak stalo okamžite, ale skôr za krátke časové obdobie. Nakoniec bude všetkých 7 000 zostávajúcich zabitých a okamžite zmenených tak, aby boli s Kristom v neviditeľnej ríši. To je to, o čom sa hovorí pri otvorení piatej pečate, keď sa zosnulým v Kristu hovorí, aby chvíľu počkali „kým sa nenaplní počet ich spoluotrokov a ich bratov, ktorí mali byť zabití tak, ako boli“.

Komentáre a otázky zasielajte na adresu: joelsky@tutanota.com